TIS PVC FITTING 90 DEG ELBOW

TIS PVC FITTING 90 DEG ELBOW